Ametlikud kommentaarid 29.01.2019 sõlmitud veoseveo üldtöökokkuleppele

 

 

 

AMETLIKUD KOMMENTAARID

29.01.2019 sõlmitud veoseveo üldtöökokkuleppele

 

 

1.      Leppega sätestatud palgatingimusi kohaldatakse töötajatele, kes juhivad sõidukit täismassiga üle 2500 kg, kelle peamine töö iseloom on auto juhtimine ja kes töötavad tööandja juures töölepingu, võlaõigusliku lepingu või renditöö lepingu alusel.

 

Arvestades veoseveol kasutatavate üle 2500 kg täismassiga sõidukite märkimisväärset osakaalu tõusu, on tekkinud vajadus pöörata tähelepanu nende roolis tööd tegevate autojuhtide sotsiaalsele kaitsele. Tähelepanu sellele on pööratud ka Euroopa Liidus ja kaalumisel on tegevusloa nõude kehtestamine alla 3500 kg sõidukitega veoseveo teostamisele.

 

2.      Summeeritud tööaja arvestuse korral peab töötasu summeerimisperioodi lõpuks moodustama summeeritud kuude arvule vastava arvu kuutasu alammäärade summa.

 

Kui tööandja rakendab summeeritud tööaja arvestust (2-, 3- või 4-kuuline), võib töötasu mõnel summeerimisperioodi kuuluval kuul (kui töötatakse normtundidest vähem) olla väiksem kui kuutasu alammäär ning mõnel kuul (kui töötatakse normtundidest rohkem) olla suurem. Sellisel juhul peab näiteks 2-kuulise summeerimisperioodi peale kokku töötasu alates 01.05.2019 moodustama vähemalt 1 900 eurot (950+950), 3-kuulise summeerimisperioodi korral 2 850 (3x950) jne.

 

3.      Kuutasu alammäär sisaldab nii põhitasu kui lisatasusid (sh lisatasu õhtul ja öösel töötamise eest, muud lisatasud). Töökohustuste süülise rikkumise korral on tööandjal õigus töötasu alandada vastavalt võlaõigusseaduse §-le 112

 

Kuutasu alammäär tuleb täies ulatuses välja maksta rikkumisteta töö eest. Kui tööandja töökohustuseks on näiteks kasutada kütust ökonoomselt, siis on tööandjal õigus töötasu alandada, kui töötaja on kütuse mitteökonoomses kasutamises süüdi. Töötasu alandamine peab toimuma kirjaliku avalduse tegemisega töötajale, kus on ära näidatud töötasu alandamise ulatus. Töötasu saab alandada võrdeliselt töölepingu mittekohase täitmise väärtuse suhtele kohase täitmise väärtusesse (võlaõigusseaduse § 112). Kui kütuse ökonoomse kasutamise nõuet töökohustusena fikseeritud ei ole ja see on nö boonus hästi tehtud töö eest, on tegemist tasuga, mis tuleks otsustada maksta kuutasu alammäärale lisaks, kui kütust on ökonoomselt kasutatud ning otsustada jätta maksmata,  kui kütust ökonoomselt kasutatud ei ole. Vastava boonuse maksmine/mittemaksmine tuleb vormistada selleks volitatud isiku otsusega.

 

4.      Autojuhtide tunnitasu suuruse peab tööandja ettevõtte siseselt ise kehtestama

 

Veoseveo üldtöökokkuleppega ei ole tunnitasu alammäära kehtestatud. Seda põhjusel, et töötasu komponendid on ettevõtetes erinevad ning ühtse tunnitasu alammäära kehtestamine piiraks liigselt ettevõtjate vabadust oma töötasusüsteemide kujundamisel.

Ettevõte saab vajadusel määrata tunnitasu määra lähtuvalt oma töötasu komponentidest arvestusega, et kuus makstaks täistööajaga töötajale välja vähemalt veoseveo üldtöökokkuleppega sätestatud alammäär.  Tunnitasu  ületunnitasu arvutamiseks saadakse kuutasu alammäära jagamisel normtundide arvuga ning kuna ületunnitöö on kokkulepitud tööaega ületav töö, siis ei kuulu ületunnitasu kuutasu alammäära hulka.