Autoala üldtöökokkulepe

RIIGISISESE VEOSEVEO ÜLDTÖÖKOKKULEPE

I ÜLDOSA

§ 1 Üldtöökokkuleppe reguleerimisala
1. Üldtöökokkulepe on Autoettevõtete Liidu (edaspidi AL) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu (edaspidi ETTA) vaheline kollektiivleping, kujutades endast kokkulepete süsteemi baastaset, mis ei välista soodsamate tingimuste kokkuleppimist kollektiivlepingute ettevõtte tasandil (edaspidi Kollektiivleping, koos Üldtöökokkuleppega – Kokkulepped).
2. Üldtöökokkulepe reguleerib Autoettevõtete Liitu kuuluvate riigisisese veoseveoga tegelevate isikute (edaspidi Tööandja) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu liikmete (edaspidi Töötaja) ühise nimetusega Pooled, töö- ja kutsealaseid ning sotsiaalsuhteid.

§ 2 Üldtöökokkuleppe kättesaadavus
Üldtöökokkulepe on avalikult kättesaadav ETTA ja AL interneti kodulehtedel.

§ 3 Üldtöökokkuleppe kehtivus
Üldtöökokkulepe jõustub 01.01.2013. aastal ning kehtib kuni 31.12.2013.

§ 4 Laiendamise kohaldamine
1. Üldtöökokkuleppega sätestatud töö-ja puhkeaja tingimused (peatükk 2) ning töö tasustamise tingimused (peatükk 3) laienevad ja on kohustuslikud riigisisese veoseveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, samuti nendele füüsilisest isikust töövõtjatele (sh FIE-d), kellega sõlmitud leping vastab tegelikult töölepingu tunnustele ja kelle peamiseks lepingust tulenevaks ülesandeks on veoste vedu. Eelpoolviidatud tingimused laienevad ja on kohustuslikud ka veoseveoga tegelevate tööandjate poolt palgatud või renditud veeremi remondiga seotud oskustöölistele ning füüsilisest isikust töövõtjatele (sh FIE-d), kellega veeremi remondiks sõlmitud leping vastab tegelikult töölepingu tunnustele.
2. Üldtöökokkuleppega sätestatud töö tasustamise tingimused ei laiene riigisisese ümarpuidu veoseveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele.

 

II TÖÖ- JA PUHKEAEG

§ 5 Töötaja töönädala ja vahetuse pikkus
1. Töö- ja puhkeaja reguleerimisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 561/2006, Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusest (EMÜ) nr 3821/85, Liiklusseadusest, Töölepingu seadusest ja Euroopa Parlamendi Nõukogu Direktiivist 2002/15/EÜ.
2. Eeldatakse, et Töötaja töötab 40 tundi nädalas. Seadusest tulenevatel juhtudel võib iganädalast tööaega pikendada 60 tunnini juhul, kui nelja kuu jooksul arvestatud keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi nädala kohta.
3. Tööaega sõidumeeriku kasutamise kohustusega veoseveol reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 561/2006, Euroopa Ühenduste Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2002/15/EÜ. Veoseveol, kus sõidumeeriku kasutamine vastavalt Liiklusseadusele ei ole kohustuslik, lähtutakse tööaja kestvuse määramisel Töölepingu seadusest.
4. Kui Töötaja tööaeg tööpäevas on kuni kuus tundi, makstakse talle töötasu vähemalt kuue tunni eest. Tööajaks loetakse tegelikult töötatud aeg. Tööpäevaks loetakse aega, mis jääb regulaarse ööpäevase puhkeperioodi lõpu ja sellele järgneva regulaarse ööpäevase puhkeperioodi alguse vahele.
5. Tööajafond 2013. aastaks on toodud Üldtöökokkuleppe lisas 2.
6. Riigipühale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse vähemalt ühe tunni võrra ning TLS § 53 sätestatud juhtudel vähemalt kolme tunni võrra.

§ 6 Puhkus
Töötaja iga-aastase puhkuse kestus on vähemalt 28 kalendripäeva. Ettevõtte kollektiivlepingus võib kokku leppida pikemas puhkuses.

 

III TÖÖTASU

§ 7 Töötasu määramise alused
1. Töötaja töötasu alammäärad on toodud Üldtöökokkuleppe lisas 1.
2. Tükitöö puhul täistööajaga töötamisel kuulub Töötajale väljamaksmisele vähemalt Üldtöökokkuleppe lisas 1 sätestatud kuutasu alammäär.
3. Veoseveo mootorsõiduki juhile on keelatud arvutada ja maksta töötasu läbitud kilomeetrite ja/või veetud kaubakoguste alusel. Kaubakoguse all ei mõelda veoses veetavate ühikute arvu.
4. Erandina võib läbitud kilomeetreid või kaubakogust arvesse võtta lisatasu maksmisel, kui selle maksmise tingimused, arvutamise viis ja määrad ei soodusta ohutu liikluse nõuete, eelkõige töö-, sõidu- ja puhkeaja ning kiirus- ja tonnaa˛ipiirangute, eiramist.
5. Kaubakoguse ja kilometraa˛i eest lisatasu maksmise eelduseks on vastavate tingimuste kokkuleppimine ettevõtte kollektiivlepingus. Sealjuures ei tohi viidatud lisatasu ületada üht kolmandikku juhi põhitöötasust.

§ 8 Ületunnitasu
Kui summeeritud tööaja arvestusperiood on kuni 2 kuud k.a., makstakse Töötajale ületunnitasu vastavalt Töölepingu seadusele. 3- ja 4- kuulise arvestusperioodi korral makstakse Töötajale ületunnitasu 60 % töötasu määrast.

 

IV SOTSIAALSED TAGATISED

§ 9 Töösuhte kestvuse arvutamine sama Tööandja juures
Töötaja asumisel sama Tööandja juurde uuesti tööle kolme aasta jooksul peale eelmise töösuhte lõppemist, arvatakse töösuhte kestvuse hulka enne töölepingu lõpetamist sama Tööandja juures vaheaegadeta töötatud aeg, kui tööleping oli üles öeldud:
•    koondamise tõttu (TLS § 89 lg.1 ja 2);
•    Tööandjapoolse lepingutingimuste rikkumise tõttu (TLS § 91 lg. 2);
•    pikaajalise töövõimetuse tõttu (TLS § 88 lg.1 p 1).

 

V TÖÖANDJA JA ETTA VAHELISED SUHTED

§ 10 Usaldusisikud ja peausaldusisik
1. Töötajatel on õigus valida üks ETTA usaldusisik igasse allüksusesse, kui need asuvad erinevates paikkondades või linnaosades. Teistel juhtudel lepitakse usaldusisikute arv Tööandjaga kokku.
2. Mitme usaldusisiku valimise korral võib ETTA osakonna üldkoosolek valida nende hulgast peausaldusisiku, kes esindab osakonna kõiki liikmeid, kui Kollektiivlepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 11 ETTA koosolekutel, koolitusel ja juhtorganite töös osalemine
1. ETTA koosolekuid peetakse ajal, mil sellega ei kaasne tööprotsessi katkemist.
2. Tööandja võimaldab ETTA liikmele ETTA poolt esitatud kirjalike kutsete alusel aastas vähemalt viis tööst vaba päeva osalemiseks ETTA poolt korraldatavatel koolitustel või juhtorganite töös tingimusel, et sellega ei kaasne olulisi takistusi Tööandja majandustegevuses. Käesoleva punkti alusel antavatel tööst vabadel päevadel makstakse Töötajale tema keskmist töötasu kahe päeva eest aastas. Usaldusisik ja Tööandja lepivad kokku kirjaliku kutse esitamise tähtaja.

§ 12 Liikmemaksude arvestus
1. ETTA liikmete töötasudelt liikmemaksu arvestamine ETTA poolt kinnitatud ulatuses ning ülekandmine ETTA arvele toimub Tööandja raamatupidamise poolt.
2. Usaldusisik informeerib raamatupidamist muudatustest liikmete nimekirjas.

 

VI LÕPPSÄTTED

§ 13 Üldtöökokkuleppe registreerimine, laiendamine ja lisad
1. ETTA esitab Üldtöökokkuleppe registreerimiseks Sotsiaalministeeriumi kollektiivlepingute andmekogus.
2. Pooled pöörduvad ühiselt Sotsiaalministri poole ettepanekuga Üldtöökokkuleppe peatükkide II Töö- ja puhkeaeg ning III Töötasu laiendamiseks vastavalt Kollektiivlepingu seaduse paragrahvile 4 lg 4.
3. Üldtöökokkuleppe tekst on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb kummalegi allakirjutanule.
4. Üldtöökokkuleppe lisad

Üldtöökokkuleppe lahutamatuteks osadeks on:
1.Töötajate töötasu alammäärad – 1 lehel
2. Kalendaarne tööajafond 2013 – 2 lehel

 

Tallinnas, 20. detsembril 2012. a.

Poolte allkirjad: Jaan Metssalu (Autoettevõtete Liidu president) ja Peep Peterson (Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu juhatuse esimees)

Avaldatud avalikes teadaannetes 27. detsembril 2012. a.

 


 

Lisa 1

Töötajate kuu – ja tunnitasu alammäärad alates 01.01.2013

1. Veoseveoga tegelevad Töötajad, k. a. füüsilisest isikust töövõtjad, kellega sõlmitud leping vastab tegelikult töölepingu tunnustele ja kelle peamiseks lepingust tulenevaks ülesandeks on veoste vedu:
•    kuutasu alammäär koos lisatasudega 620 €
•    tunnitasu alammäär (ilma lisatasudeta) 2.85 €

 

2. Veeremi remondiga seotud oskustöölised:
•    kesk-ja kõrgtasemel tunnitasu alammäär (ilma lisatasudeta) 3 €
•    lihttöödel tunnitasu alammäär (ilma lisatasudeta) 2.15 €

 

Tallinnas, 20. detsembril 2012. a.

Poolte allkirjad: Jaan Metssalu (Autoettevõtete Liidu president) ja Peep Peterson (Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu juhatuse esimees)

Avaldatud avalikes teadaannetes 27. detsembril 2012. a.

 


 

Lisa 2

2012. a. kalendaarse tööajafondi arvestus
Keskmine töötundide arv kuus: 168,6

2013. a. kalendaarse tööajafondi arvestus
Keskmine töötundide arv kuus: 168,2

 

Tallinnas, 20. detsembril 2012. a.

Poolte allkirjad: Jaan Metssalu (Autoettevõtete Liidu president) ja Peep Peterson (Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu juhatuse esimees)

Avaldatud avalikes teadaannetes 27. detsembril 2012. a.

 


 

Siit leiad üldtöökokkuleppe täisteksti koos lisadega (.pdf):

Riigisisese veoseveo ÜTK