Sõitjateveo üldtöökokkulepe

SÕITJATEVEO ÜLDTÖÖKOKKULEPE
 

I ÜLDOSA
 
§ 1 Üldtöökokkuleppe reguleerimisala
 
1.    Üldtöökokkulepe on Autoettevõtete Liidu (edaspidi AL) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu (edaspidi ETTA) vaheline kollektiivleping, kujutades endast kokkulepete süsteemi baastaset, mis ei välista soodsamate tingimuste kokkuleppimist kollektiivlepingutes ettevõtte tasandil (edaspidi Kollekiivleping, koos Üldtöökokkuleppega – Kokkulepped).
 
2.    Üldtöökokkulepe reguleerib Autoettevõtete Liitu kuuluvate sõitjate bussiveoga tegelevate isikute (edaspidi Tööandja) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu liikmete (edaspidi Töötaja) ühise nimetusega Pooled, töö- ja kutsealaseid ning sotsiaalsuhteid.  
 
 § 2 Kokkulepete kättesaadavus 
 
Üldtöökokkulepe on avalikult kättesaadav ETTA ja AL interneti kodulehtedel.  
 
§ 3 Üldtöökokkuleppe kehtivus
 
Üldtöökokkulepe jõustub 01.04.2015 aastal ning kehtib kuni 31.03.2016.
 
§ 4 Laiendamise kohaldamine
 
Üldtöökokkuleppega sätestatud töö- ja puhkeaja tingimused ning töö tasustamise tingimused laienevad ja on kohustuslikud kõigile Ühistranspordiseaduse mõttes sõitjate bussiveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, sõltumata nendega sõlmitud lepingu liigist.
 
 II TÖÖ- JA PUHKEAEG
 
§ 5 Töötajate töönädala ja vahetuse pikkus
 
1.    Töö- ja puhkeaja reguleerimisel lähtutakse Liiklusseadusest, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 561/2006, Euroopa Ühenduse Nõukogu määrusest (EMÜ) nr 3821/85, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 2002/15/EÜ ja Töölepingu seadusest.
 
2.    Eeldatakse, et Töötaja töötab 40 tundi nädalas. Seadusest tulenevatel juhtudel võib iganädalast tööaega pikendada 60 tunnini juhul, kui nelja kuu jooksul arvestatud keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi nädala kohta.
 
3.    Kui Töötaja tööaeg tööpäevas on kuni kuus tundi, makstakse talle töötasu vähemalt kuue tunni eest. Tööpäevaks loetakse aega, mis jääb kahe ööpäevase puhkeaja vahele.
 
4.    Riigipühale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse vähemalt ühe tunni võrra ning TLS § 53 sätestatud juhtudel vähemalt kolme tunni võrra.
 
§ 6. Eritingimused (bussi-, trammi- ja trollijuhtidele) töö- ja puhkeaja osa
 
1.    Töötajale antakse üks kuni ühetunnine tööpäevasisene vaheaeg puhkamiseks ja einestamiseks.
 
2.    Täistööajaga töötavale Töötajale võib töö iseloomust tulenevalt anda mitte rohkem kui ühe tööpäevasisese vaheaja 3-tunnisena või pikemana juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused.
 
a.    vastav kokkulepe sisaldub ettevõtte kollektiivlepingus ja
 
b.    vaheaja eest makstakse alates selle kolmandast tunnist vähemalt põhitasuga võrdset tasu või kollektiivlepingus kokkulepitud samaväärset teistsugust tasu ja
 
c.    vaheaeg hõlmab punktis 1 sätestatud vaheaega puhkamiseks ja einestamiseks.
 
3.    Punktises 1 ja 2 sätestatud tööpäevasisest vaheaega ei arvestata tööaja hulk
 
4.    Töötajate, kelle põhitööks on sõitjaid vedava üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) mootorsõiduki juhtimine, iga-aastase puhkuse kestus koos
lisapuhkusega on vähemalt 35 kalendripäeva.
 
 III TÖÖTASU
 
 § 7 Töötasu määramise alused
 
Töötajate põhitöötasu alammäärad on toodud Üldtöökokkuleppe lisas 1.

 § 8 Lisatasud
 
Kui summeeritud tööaja arvestusperiood on kuni 2 kuud k.a., makstakse Töötajate ületunnitasu vastavalt Töölepingu seadusele. 3- ja 4-kuulise arvestusperioodi korral makstakse Töötajale ületunnitasu 60% põhitöötasu määrast.
 
IV SOTSIAALSED TAGATISED
 
§ 9 Töösuhte kestvuse arvutamine sama Tööandja juures
 
Töötaja asumisel sama Tööandja juurde uuesti tööle kolme aasta jooksul peale eelmise töösuhte lõppemist, arvatakse töösuhte kestvuse hulka enne töölepingu lõpetamist sama Tööandja juures vaheaegadeta töötatud aeg, kui tööleping oli üles öeldud:
 
·      Tööandja algatusel koondamise tõttu (TLS § 89 lg 1 ja 2);
 
·      Töötaja algatusel Tööandjapoolse lepingutingimuste rikkumise tõttu (TLS § 91 lg 2);
 
·      Töötaja algatusel töötaja isikust tuleneval põhjusel (TLS § 91 lg 3);
 
·      Tööandja algatusel pikaajalise töövõime tõttu (TLS § 88 lg 1 p 1).
 
 § 10 Autojuhtide (bussi-, trammi- ja trollijuhid) puhkamistingimused
 
 Sõitjateveo regulaarliinide lõpp-punktides tagatakse bussijuhtide sanitaar-, olme- ja puhkamistingimused
 
 § 11 Töötajate täiendkoolitus
 
Tööandja koolitab omal kulul Töötajad, kellele on Autoveoseadusega ette nähtud tähtajaline bussijuhtide täiendkoolitus. 
 
 V TÖÖANDJA JA AMETIÜHINGU VAHELISED SUHTES
 
§ 12 Liikmemaksude arvestus
 
 1.    Ametiühingu liikmete töötasudelt liikmemaksu arvestamine ametiühingu poolt kinnitatud ulatuses ning ülekandmine ametiühingu arvele toimub Tööandja raamatupidamise poolt.
 
2.    Usaldusisik informeerib raamatupidamist muudatustest liikmete nimekirjas.
 
§ 13 Ametiühingu koosolekutel, koolituses ja ametiühingu organite töös osalemine
 
1.    Ametiühingu koosolekuid peetakse ajal, mil sellega ei kaasne tööprotsesside katkemist.
 
2.    Tööandja võimaldab ametiühingu liikmele ametiühingu poolt esitatud kirjalike kutsete alusel aastas vähemalt viis tööst vaba päeva osalemiseks ametiühingu poolt korraldatavas koolituses või ametiühingute organite töös tingimusel, et sellega ei kaasne olulisi takistusi tööandja majandustegevuses. Käesoleva punkti alusel antavatel tööst vabadel päevadel säilitatakse töötajale tema keskmine palk kahe päeva eest aastas. Usaldusisik ja Tööandja lepivad kokku kirjaliku kutse esitamise tähtaja. 
 
§ 14 Usaldusisik ja peausaldusisik
 
1.    Töötajatel on õigus valida üks usaldusisik igasse allüksusesse, kui need asuvad erinevates paikkondades või linnaosades. Teistel juhtudel lepitakse usaldusisikute arv Tööandjaga kokku.
 
2.    Mitme usaldusisiku valimise korral võib ametiühingu üldkoosolek valida nende hulgast peausaldusisiku, kes esindab osakonna kõiki liikmeid, kui Kollektiivlepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
 
  VI LÕPPSÄTTED
 
 
§ 15 Üldtöökokkuleppe registreerimine, laiendamine ja lisad
 
 1.    Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing esitab Üldtöökokkuleppe registreerimiseks Sotsiaalministeeriumi kollektiivlepingute andmekogus.
 
 2.    Pooled pöörduvad ühiselt Sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga Üldtöökokkuleppe peatükkide II Töö- ja puhkeaeg ning III Töötasu laiendamiseks vastavalt Kollektiivlepingu seaduse paragrahvile 4 lg 4.
 
 3.    Üldtöökokkuleppe tekst on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb kummalegi allakirjutanule.
 
 4.    Üldtöökokkuleppe lisad
Üldtöökokkuleppe lahutamatuteks osadeks on
1.    Töötajate põhitöötasu alammäärad täistööajaga – 1 lehel
 
 
 
Tallinnas, 04. märtsil 2015
 
Autoettevõtete Liit (Enn Randmaa, juhatuse esimees)  
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (Jaan-Hendrik Toomel, juhatuse esimees)
 
 
 
LISA 1
 
 Töötajate põhitöötasu alammäärad täistööajaga
 
 
 § 1 Töötajate põhitöötasu alammäärad alates 01.04.2015
 
1.    Autojuhtidel (trammi-, trolli- ja bussijuhid) 3,20 €.
  
2.    Ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk töötatud normtundide eest koos määratud lisatasudega (sh. seadusest, kollektiivlepingust ja töölepingust tulenevad tasud ja muud tasud) ei ole väiksem kui 800 € kuus.
 
 
 
Tallinnas, 04. märtsil 2015
 
Autoettevõtete Liit (Enn Randmaa, juhatuse esimees)  
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (Jaan-Hendrik Toomel, juhatuse esimees)
 
ÜLDTÖÖKOKKULEPE ON KÄTTESAADAV PDF. FAILINA SIIN.