Sitemap Sisukaart
Est Rus Eng
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
 

Kehtiv sõitjateveo üldtöökokkulepe


  ETTA Soodustused liikmele
ETTA
  ETTA Liikmemaksu maksmise kord
ETTA
  ETTA Liiklusabifond (LAF)
ETTA
  ETTA Kehtiv autoala üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA Kehtiv sõitjateveo üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA ÜTK 2017-2019
ETTA
  ETTA ÜTK rakendamine
ETTA
  ETTA Deklaratsioonid
ETTA
  ETTA Töötu toetusfond
ETTA
  ETTA Põhikiri
ETTA
  ETTA Liikmearvestuskord
ETTA
  ETTA Norra erireegleid tutvustav video „Ema esitleb“
ETTA
  ETTA Bussijuhi aasta tööaja arvestuse tabel
ETTA
  ETTA Tulumaks 2018 ja sellega seonduvad küsimused
ETTA
 

SÕITJATEVEO ÜLDTÖÖKOKKULEPE 

I ÜLDOSA

 


§ 1 Üldtöökokkuleppe reguleerimisala
1. Üldtöökokkulepe on Autoettevõtete Liidu (edaspidi AL) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu (edaspidi ETTA) vaheline kollektiivleping, kujutades endast kokkulepete süsteemi baastaset, mis ei välista soodsamate tingimuste kokkuleppimist kollektiivlepingutes ettevõtte tasandil (edaspidi Kollektiivleping, koos Üldtöökokkuleppega – Kokkulepped).
2. Üldtöökokkulepe reguleerib Autoettevõtete Liitu kuuluvate sõitjate bussiveoga tegelevate isikute (edaspidi Tööandja) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu liikmete (edaspidi Töötaja) ühise nimetusega Pooled, töö- ja kutsealaseid ning sotsiaalsuhteid.


§ 2 Kokkulepete kättesaadavus
Üldtöökokkulepe on avalikult kättesaadav ETTA ja AL interneti kodulehtedel.


§ 3 Üldtöökokkuleppe kehtivus
Üldtöökokkulepe jõustub 01.01.2017 aastal ning kehtib kuni 31.12.2019.


§ 4 Laiendamise kohaldamine
1. Üldtöökokkuleppega sätestatud töö-ja puhkeaja tingimused ning töö tasustamise tingimused laienevad ja on kohustuslikud kõigile Ühistranspordiseaduse mõttes sõitjate bussiveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, sõltumata nendega sõlmitud lepingu liigist.


                                                                                                                           II TÖÖ- JA PUHKEAEG
§ 5 Töötajate töönädala ja vahetuse pikkus
1. Töö- ja puhkeaja reguleerimisel lähtutakse Liiklusseadusest, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 561/2006, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 165/2014, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivist 2002/15/EÜ ja Töölepingu seadusest.
2. Eeldatakse, et Töötaja töötab 40 tundi nädalas. Seadusest tulenevatel juhtudel võib iganädalast tööaega pikendada 60 tunnini juhul, kui nelja kuu jooksul arvestatud keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi nädala kohta.
3. Kui Töötaja tööaeg tööpäevas on kuni kolm tundi, makstakse talle töötasu kolme tunni eest ning ka tööaja hulka arvestatakse kolm tundi. Tööpäevaks loetakse aega, mis jääb kahe ööpäevase puhkeaja vahele.
4. Riigipühale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse vähemalt ühe tunni võrra ning TLS § 53 sätestatud juhtudel vähemalt kolme tunni võrra.


§ 6 Eritingimused (bussi-, trammi- ja trollijuhtide) töö- ja puhkeaja osas
1. Töötajale antakse üks kuni ühetunnine tööpäevasisene vaheaeg puhkamiseks ja einestamiseks.
2. Täistööajaga töötavale Töötajale võib töö iseloomust tulenevalt anda mitte rohkem kui ühe tööpäevasisese vaheaja 3-tunnisena või pikemana juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
a. vastav kokkulepe sisaldub ettevõtte kollektiivlepingus ja
b. vaheaja eest makstakse alates selle kolmandast tunnist vähemalt põhitasuga võrdset tasu või kollektiivlepingus kokkulepitud samaväärset teistsugust tasu ja
c. vaheaeg hõlmab punktis 1 sätestatud vaheaega puhkamiseks ja einestamiseks.
3. Punktides 1 ja 2 sätestatud tööpäevasisest vaheaega ei arvestata tööaja hulka.
4. Töötajate, kelle põhitööks on sõitjaid vedava üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) mootorsõiduki juhtimine, iga-aastase puhkuse kestus koos lisapuhkusega on vähemalt 35 kalendripäeva.


                                                                                                                            III TÖÖTASU


§ 7 Töötasu määramise alused
1. Töötajate põhitöötasu alammäärad on toodud Üldtöökokkuleppe lisas 1.


§ 8 Lisatasud
1. Kui summeeritud tööaja arvestusperiood on kuni 2 kuud k.a., makstakse Töötajate ületunnitasu vastavalt Töölepingu seadusele. 3- ja 4-kuulise arvestusperioodi korral makstakse Töötajale 1,6-kordset töötasu.


                                                                                                                       IV SOTSIAALSED TAGATISED


§ 9 Töösuhte kestvuse arvutamine sama Tööandja juures
Töötaja asumisel sama Tööandja juurde uuesti tööle kolme aasta jooksul peale eelmise töösuhte lõppemist, arvatakse töösuhte kestvuse hulka enne töölepingu lõpetamist sama Tööandja juures vaheaegadeta töötatud aeg, kui tööleping oli üles öeldud:
• Tööandja algatusel koondamise tõttu (TLS § 89 lg.1 ja 2);
• Töötaja algatusel Tööandjapoolse lepingutingimuste rikkumise tõttu (TLS § 91 lg. 2);
• Töötaja algatusel töötaja isikust tuleneval põhjusel (TLS § 91 lg.3);
• Tööandja algatusel pikaajalise töövõimetuse tõttu (TLS § 88 lg.1 p 1).


§ 10 Autojuhtide (bussi-, trammi- ja trollijuhid) puhkamistingimused
Sõitjateveo regulaarliinide lõpp-punktides tagatakse bussijuhtide sanitaar-, olme- ja puhkamistingimused.


§ 11 Töötajate täienduskoolitus
Tööandja koolitab omal kulul Töötajad, kellele on Autoveoseadusega ette nähtud tähtajaline bussijuhtide täienduskoolitus.


                                                                                              V TÖÖANDJA JA AMETIÜHINGU VAHELISED SUHTED


§ 12 Liikmemaksude arvestus
1. Ametiühingu liikmete töötasudelt liikmemaksu arvestamine ametiühingu poolt kinnitatud ulatuses ning ülekandmine ametiühingu arvele toimub Tööandja raamatupidamise poolt.
2. Usaldusisik informeerib raamatupidamist muudatustest liikmete nimekirjas.


§ 13 Ametiühingu koosolekutel, koolituses ja ametiühingu organite töös osalemine
1. Ametiühingu koosolekuid peetakse ajal, mil sellega ei kaasne tööprotsessi katkemist.
2. Tööandja võimaldab ametiühingu liikmele ametiühingu poolt esitatud kirjalike kutsete alusel aastas vähemalt viis tööst vaba päeva osalemiseks ametiühingu poolt korraldatavas koolituses või ametiühingute organite töös tingimusel, et sellega ei kaasne olulisi takistusi tööandja majandustegevuses. Käesoleva punkti alusel antavatel tööst vabadel päevadel säilitatakse töötajale tema keskmine palk kahe päeva eest aastas. Usaldusisik ja Tööandja lepivad kokku kirjaliku kutse esitamise tähtaja.


§ 14 Usaldusisikud ja peausaldusisik
1. Töötajatel on õigus valida üks usaldusisik igasse allüksusesse, kui need asuvad erinevates paikkondades või linnaosades. Teistel juhtudel lepitakse usaldusisikute arv Tööandjaga kokku.
2. Mitme usaldusisiku valimise korral võib ametiühingu üldkoosolek valida nende hulgast peausaldusisiku, kes esindab osakonna kõiki liikmeid, kui Kollektiivlepingus ei ole kokku lepitud teisiti.


                                                                                                                             VI LÕPPSÄTTED


§ 15 Üldtöökokkuleppe registreerimine, laiendamine ja lisad
1. Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing esitab Üldtöökokkuleppe registreerimiseks Sotsiaalministeeriumi kollektiivlepingute andmekogus.
2. Pooled pöörduvad ühiselt Sotsiaalministri poole ettepanekuga Üldtöökokkuleppe peatükkide II Töö- ja puhkeaeg ning III Töötasu laiendamiseks vastavalt Kollektiivlepingu seaduse paragrahvile 4 lg 4.
3. Üldtöökokkuleppe tekst on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb kummalegi allakirjutanule.
4. Üldtöökokkuleppe lisad
Üldtöökokkuleppe lahutamatuteks osadeks on
1. Töötajate põhitöötasu alammäärad täistööajaga – 1 lehel

 


Tallinnas, 16.09.2016. a.


Poolte allkirjad:


Autoettevõtete Liit Eesti                                                                                               Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing
Enn Randmaa                                                                                                                Jaan- Hendrik Toomel
Juhatuse esimees (president)                                                                                       Juhatuse esimees
/Allkirjastatud digitaalselt/                                                                                            /Allkirjastatud digitaalselt/
 

 

Sub2
 
Autojuhid Lennundustöötajad Teetöötajad Lukksepad Kommunaaltöötajad Kiirabijuhid Bussijuhid
 
ETTA
ETTA ETTA, 10414 Tallinn, Kalju 7-1, telefon 641 3129, faks 641 3131, etta@etta.ee, www etta.ee
ETTA